ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zastrzeżenia prawne i informacje o warunkach użytkowania strony internetowej

Dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej

Zgodnie z obowiązkiem podawania informacji zawartym w paragrafie 10 ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, PREPACKING SERVICIOS, S.L. (dalej, „PREPACKING”), jako właściciel strony internetowej www.prepacking.es, podaje Użytkownikowi swoje dane identyfikacyjne, wymagane przez powyższą normę:

Nazwa firmy: PREPACKING SERVICIOS, S.L.
Siedziba: C/ Pelaya 21, puerta B, 28110 de Algete (Madryt)
NIF: B81152696
Adres email: info@prepacking.es
Dane wpisu do hiszpańskiego Rejestru Handlowego: Tom 9.356 Księga 0 Folio 1 Sekcja 8 Strona M-150456 wpis 1 Adnotacja 288 Dziennik 499

Niniejsze informacje stanowią i regulują warunki użycia, ograniczają odpowiedzialność i obowiązki, których użytkownicy strony internetowej publikowanej pod nazwą domeny www.prepacking.es, podejmują i zobowiązują się szanować.

Definicje

„Strona” – domena www.prepacking.es, oddana do dyspozycji Użytkowników Internetu.

„Użytkownik” – osoba fizyczna lub prawna używająca lub nawigująca na Stronie.

„Zawartość” – strony stanowiące całość domeny www.prepacking.es, które określają informacje i usługi, które PREPACKING oddaje do dyspozycji Użytkowników Internetu. Wśród nich znajdują się wiadomości, teksty, zdjęcia, grafiki, ikony, logotypy, technologie, linki, struktury, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub obrazów, nagrania, oprogramowanie, wygląd, projekt graficzny i kody źródłowe oraz, ogólnie, wszelkie rodzaje materiału zawartego na Stronie.

 

„Web” – termin techniczny, który opisuje system dostępu do informacji przez Internet za pomocą stron stworzonych za pomocą języka HTML lub podobnego, oraz mechanizmów programowania, takich jak java, javascript, PHP i inne. Niniejsze strony, zaprojektowane i opublikowane pod nazwą domeny internetowej, są rezultatem informacji, które właściciel oddaje do dyspozycji Użytkowników Internetu.

„Hiperłącze” – jest to technika dzięki której Użytkownik może nawigować po różnych stronach internetowych lub w Internecie za pomocą zwykłego kliknięcia na tekście, ikonie, przycisku lub wskaźniku zawierającym link.

„Cookies” – technika śledzenia nawigacji na stronach Web. Są to niewielkie pliki tekstowe, tworzone na komputerze Użytkownika. Niniejsza metoda może naruszać prywatność i, z tego powodu,  PREPACKING informuje, w odpowiedni i wiarygodny sposób, o ich zastosowaniu w momencie wprowadzenia ich na Stronie.

Warunki użycia

Zwykłe użytkowanie Strony nadaje osobie fizycznej lub prawnej status jej użytkownika i obowiązkowo wymaga kompletnej, całkowitej i bezwarunkowej zgody z wszystkimi klauzulami i ogólnymi postanowieniami zawartymi w Zastrzeżeniach Prawnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z klauzulami i warunkami zastosowania niniejszych Zastrzeżeń Prawnych, nie wolno mu używać Strony.

Zastrzeżenia Prawne podlegają zmianom i aktualizacjom. Z tego powodu, wersja opublikowana przez  PREPACKING może różnić się za każdym razem, kiedy Użytkownik wejdzie do Portalu. Dlatego też, Użytkownik powinien zapoznać się z Zastrzeżeniami Prawnymi za każdym razem, kiedy wejdzie on na Stronę.

Za pomocą niniejszej Strony,  PREPACKING  umożliwia Użytkownikom dostęp i użytkowanie różnych Zawartości opublikowanych w Internecie przez  PREPACKING  lub upoważnione osoby trzecie.

Użytkownik zobowiązany jest do używania Strony i jej Zawartości zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, Zastrzeżeniami Prawnymi i wszystkimi innymi zastrzeżeniami lub instrukcjami o których został on poinformowany za pomocą niniejszych Zastrzeżeń Prawnych lub w jakimkolwiek innym miejscu w Zawartościach Strony, a także zgodnie z normami współżycia, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi zwyczajami.

W tym celu, Użytkownik zobowiązuje się do NIE stosowania Zawartości do celów niezgodnych z prawem, zabronionych w Zastrzeżeniach Prawnych lub przez obowiązujące ustawodawstwo, szkodliwych dla praw lub korzyści osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą szkodzić, psuć, przeciążać, niszczyć lub uniemożliwiać normalne użytkowanie Zawartości, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju zawartości przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie informatycznym, własnym lub wynajmowanym przez  PREPACKING, od innych Użytkowników lub jakiegokolwiek użytkownika Internetu (hardware i software).

Użytkownik obiecuje nie przekazywać, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim, żadnego rodzaju materiału zawartego na Stronie, takiego jak: informacje, teksty, dane, zawartości, wiadomości, grafiki, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub obrazu, zdjęcia, nagrania, programy, logotypy, marki, ikony, technologie, fotografie, oprogramowania, linki, projekty graficzne i kody źródłowe, lub inne materiały, do których ma on dostęp z uwagi na swój status Użytkownika Strony, nie ograniczając się wyłącznie do tej listy.

W ten sposób, zgodnie z powyższym, Użytkownikowi nie wolno:

– Odtwarzać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub, w jakikolwiek inny sposób, publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować Zawartości, chyba że posiada on wyraźne upoważnienie na piśmie od firmy PREPACKING, która jest właścicielem odpowiednich praw, lub jeśli jest to dozwolone prawnie.

– Usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób naruszać „prawa autorskie” i inne dane podlegające prawom zastrzeżonym PREPACKING lub jej właścicieli, znaki i/lub indentyfikatory cyfrowe lub inne środki techniczne ustalone dla ich przestrzegania.

Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać lub próbować uzyskać Zawartości przy użyciu środków lub procedur innych niż te, które, zależnie od przypadków, zostały mu udostępnione lub zostały wskazane do tego celu na stronach internetowych, gdzie znajdują się niniejsze Zawartości lub te, które używane są w tym celu w Internecie, pod warunkiem że nie stanowią ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia Strony i/lub Zawartości.

Własność intelektualna

Wszystkie marki, nazwy handlowe lub wszelkie znaki rozpoznawcze, które pojawiają się na Stronie, są własnością PREPACKING lub, w odpowiednich przypadkach, osób trzecich, które wydały zgodę na ich użycie, przy czym korzystanie lub dostęp do Portalu i/lub Zawartości nie daje Użytkownikowi żadnych praw do wspomnianych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub znaków rozpoznawczych, ani praw do ich eksploatacji, które przysługują lub mogą zaistnieć w związku z Zawartością.

Zawartość i prawa własności intelektualnej są własnością intelektualną PREPACKING lub osób trzecich do których należy wykonanie wszelkich praw eksploatacyjnych, a zwłaszcza praw dotyczących kopiowania, dystrybucji, komunikacji publicznej i transformacji.

Nieupoważnione wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie, a także naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej  PREPACKING lub osób trzecich wymienionych na tej stronie, które udostępniły Zawartość, spowoduje podjęcie działań prawnych.

Hiperłącza

Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją stroną i Stroną muszą spełnić następujące warunki:

-Nie jest wymagane wcześniejsze zezwolenie, gdy Hiperłącze umożliwia dostęp jedynie do strony głównej, bez możliwości jej otwarcia. Każda inna forma Hiperłączom wymaga wyraźnego i jednoznacznego, pisemnego upoważnienia ze strony PREPACKING.

-Nie wolno tworzyć „ram” („frames”) ze stronami internetowymi ani na stronach  PREPACKING.

-Nie wolno składać fałszywych, niedokładnych lub obraźliwych oświadczeń ani informacji o PREPACKING, jej dyrekcji, pracownikach, współpracownikach, osobach związanych w jakikolwiek sposób ze Stroną, Użytkownikami Strony lub udostępnioną Zawartością.

-Nie wolno oświadczać ani dawać do zrozumienia, że PREPACKING udzieliła upoważnienia na Hiperłącze lub nadzorowała i przyjęła, w jakikolwiek sposób, Zawartość zaoferowaną lub udostępnioną na stronie internetowej na której umieszczone zostało hiperłącze.

-Strona internetowa, na której umieszczone zostaje Hiperłącze, może zawierać podstawowe informacje w celu identyfikacji Hiperłącza.

– Strona internetowa, na której umieszczone zostało Hiperłącze, nie zawiera informacji ani zawartości sprzecznych z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami oraz porządkiem publicznym, ani nie zawiera treści sprzecznych z prawami osób trzecich.

Cookies

Cookies są techniką „śledzenia” i monitorowania nawigacji po stronach internetowych. Są to niewielkie pliki tekstowe, tworzone na komputerze Użytkownika. Niniejsza metoda może naruszać prywatność i, z tego powodu,  PREPACKING informuje, że może zastosować cookies w celu opracowania statystyki dotyczącej użycia strony, a także rozpoznania komputera Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt. Mimo wszystko, użytkownik może ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, aby uniemożliwić użycie cookies podczas swoich wizyt na stronie.

Dyspozycja strony

PREPACKING nie gwarantuje braku zakłóceń lub błędów podczas dostępu do Strony, jej Zawartości, ani, że będą one zaktualizowane. Nie mniej jednak, dołoży ona wszelkich starań, aby ich unikać, naprawiać i aktualizować. W rezultacie, PREPACKING nie jest odpowiedzialna za żadne szkody na jakie narażony jest Użytkownik, spowodowane usterkami lub rozłączeniem sieci telekomunikacyjnych, które powoduje zawieszenie, odwołanie lub usterki w usługach Portalu, podczas lub przed jego obsługą.

PREPACKING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być związane z brakiem dostępu, ciągłości lub jakości działania Strony lub Zawartości, z wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującym prawem, z powodu niespełniania oczekiwanych standardów użycia, które mogłoby zostać przypisane Stronie i Zawartości przez użytkowników.

Funkcja Hiperłączy pojawiających się na tej stronie internetowej polega wyłącznie na informowaniu użytkownika o istnieniu innych stron internetowych, które zawierają informacje na ten temat. Takie Hiperłącza nie zawierają sugestii ani żadnych zaleceń.

PREPACKING nie ponosi odpowiedzialności za treść stron udostępnionych za pomocą linków, działanie lub wykorzystanie Hiperłączy ani za rezultat tych linków. Nie gwarantuje braku wirusów ani innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemie informatycznym (hardware i software), dokumentach i plikach użytkownika, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone użytkownikowi z tego powodu.

PREPACKING nie jest zobowiązana do kontroli braku wirusów, robaków i innych szkodliwych elementów informatycznych na Stronie. Użytkownik zawsze powinien dysponować odpowiednimi narzędziami do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych i dlatego PREPACKING nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa, które mogą zaistnieć podczas nawigacji po Stronie, ani za szkody, które mogą zostać wyrządzone w systemie komputerowym użytkownika lub osób trzecich (hardware i software), plikach i dokumentach w nich przechowywanych, w wyniku obecności wirusa w komputerze  użytkownika zastosowanego do połączenia z usługami i zawartościami Strony, awarii przeglądarki lub zastosowania jej nieaktualnych wersji.

Jakość Strony

Biorąc pod uwagę dynamiczne i zmieniające się środowisko informacji i usług świadczonych za pośrednictwem Strony, PREPACKING, mimo nieustannych wysiłków, nie może zagwarantować kompletnej prawdziwości, dokładności, pewności, użyteczności i / lub aktualności Zawartości.

Informacje zawarte na stronach tworzących niniejszy Portal mają charakter wyłącznie informacyjny, konsultacyjny i reklamowy. W żadnym przypadku nie posiadają one żadnego wiążącego charakteru ani nie stanowią zobowiązania umownego.

Ograniczenie odpowiedzialności

PREPACKING nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie tych informacji, a także za możliwe błędy drukarskie, które mogą zawierać dokumenty i grafiki na Stronie. Informacje mogą podlegać niezapowiedzianym okresowym zmianom polegającym na ich poszerzeniu, ulepszeniu, poprawie lub aktualizacji.

Powiadomienia

Wszystkie komunikaty i powiadomienia od PREPACKING dla Użytkownika, zostaną zrealizowane w najkorzystniejszy dla wszystkich stron sposób.

Dostępność zawartości

Usługi Strony i Zawartości mają w zasadzie nieokreślony czas trwania. Nie mniej jednak, PREPACKING posiada prawo zakończenia lub zawieszenia świadczenia usługi Strony i / lub jakichkolwiek jej Zawartości w dowolnym momencie. W takim przypadku, PREPACKING z góry powiadomi o zamknięciu lub zawieszeniu Strony.

Ochrona danych osobowych

Prepacking jest świadoma znaczenia ochrony prywatności danych osobowych i dlatego wdrożyła politykę przetwarzania danych nastawioną na dostarczanie maksymalnego bezpieczeństwa w zakresie korzystania i ich gromadzenia, gwarantując zgodność z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawnymi i ustanowienie niniejszej polityki jednym z głównych filarów działalności organizacji.

Podczas przeglądania strony www.prepacking.es, możliwe jest, że zostaniemy poproszeni o podanie danych osobowych za pośrednictwem różnych formularzy przewidzianych w tym celu. Dane te zostaną włączone do odpowiednich plików, mających określone i konkretne cele, motywujące ich zbiór.

W ten sposób, wraz z każdym formularzem należy dostarczyć szczegółowych informacji dotyczących każdego przetwarzania danych, przy czym powtarzają się: firma odpowiedzialna za plik (SERVICES, SL z siedzibą przy C/ Pelaya 21, puerta B, 28110 Algete, Madryt), miejsce i sposób wykonania prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, co powinno zostać dokonane za pomocą powiadomienia na piśmie, na poprzednio wskazany adres, wraz z kopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości.

W przypadku gdy Użytkownik udzieli nam swoich danych drogą mailową, mail ten zostanie włączony do pliku, który będzie miał na celu zarządzanie roszczeniem lub wykonanymi przez niego uwagami, przy czym możliwe jest zastosowanie reszty punktów wspomnianych w poprzednim akapicie.

Również ogólne warunki zatrudniania usług PREPACKING zawierają charakterystykę przetwarzania danych, stosowaną w przypadku zatrudnienia którejkolwiek z tych usług.

Z drugiej strony, PREPACKING wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych osobowych udzielonych przez osoby zainteresowane podczas dostępu do poszczególnych sekcji strony internetowej www.prepacking.es, stosując środki bezpieczeństwa przewidziane w Dekrecie Królewskim 1720/2007, z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym projekt ustawy organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobistych.

Władza sądowa

We wszystkich kwestiach związanych z interpretacją, zastosowaniem i przestrzeganiem niniejszych Zastrzeżeń Prawnych, a także roszczeniami wynikającymi z ich stosowania, wszystkie strony podlegają wyłącznie Sądowi w ALCOBENDAS.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Zastrzeżenia Prawne podlegają prawu hiszpańskiemu. W razie rozbieżności między tłumaczeniem na języki obce i wersją hiszpańską, weźmie się pod uwagę tą ostatnią.

Copyright© PREPACKING.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie części lub całości informacji jest surowo zabronione.

  Tu nombre (requerido)

  Tu email (requerido)

  Asunto

  Tu mensaje

  He leído y acepto la política de Protección de datos

  Acepto recibir información comercial sobre las ofertas y promociones de nuestra empresa (PREPACKING SERVICIOS SL) vinculada con el sector LOGISTICA Y ALMACENAJE ESPECIALIZADO en base a nuestra política de protección de datos


  Responsable del tratamiento: Los datos tratados en el presente formulario, serán tratados por la empresa PREPACKING SERVICIOS SL con CIF B81152696 y domicilio en CALLE RIO JUCAR 3, POLIGONO INDUSTRIAL EL NOGAL, 28110, ALGETE, MADRID como Responsable del Tratamiento de los datos.
  Finalidad: Le queremos informar que la finalidad de los datos recogidos es la gestión de usuarios de la página web. Asimismo, en el caso de haber aceptado expresamente, sus datos también serán utilizados para el envío de comunicaciones comerciales.
  Legitimación: todas las finalidades indicadas anteriormente están basadas en el consentimiento (artículo 6.1.a RGPD) otorgado marcando la correspondiente casilla de verificación. Sus datos personales serán tratados en base a nuestra “política de privacidad”
  Negativa otorgar el consentimiento: El hecho de que no introduzcas los datos que aparecen marcados como obligatorios en el formulario tendrá como consecuencia la no atención de su solicitud.
  Destinatarios: Sus datos no serán cedidos a ninguna empresa, salvo obligación legal.
  Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional.
  Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD): Desde PREPACKING SERVICIOS SL ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede escribirnos a la siguiente cuenta de correo electrónico PREPACKING@PREPACKING.ES, o subsidiariamente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
  Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: WWW.PREPACKING.ES